Regelgeving

Als u wilt bouwen heeft u verschillende vergunningen nodig. In het kader van verlaging van de regeldruk heeft de Rijksoverheid ingang van 1 oktober 2010 de Wabo ingesteld. Wabo staat voor Algemene bepaling omgevingsrecht. Deze wet scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn daarom samengevoegd in 1 omgevingsvergunning. Deze vergunning dient digitaal te worden aangevraagd bij Omgevingsloket online.

 

Met de Wabo zijn 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één overkoepelende vergunning voor zo’n 25 aparte vergunningstelsels. Het gaat onder andere om de kapvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning en gebruiksvergunning. De voordelen van de Wabo zijn:

  • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
  • minder papierwerk voor bedrijven en burgers
  • kortere procedures
  • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd

 

De vergunning dient te worden aangevraagd op Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. U kunt hier ook zelf nagaan of u wel of niet een vergunning nodig heeft. In het Omgevingsloket wordt 1 digitaal aanvraagformulier gebruikt voor alle activiteiten (zoals bouwen, kappen en slopen). En op de aanvraag volgt 1 besluit.

 

U bent niet verplicht alle vergunningen in één keer aan te vragen. U mag ook voor alle activiteiten, zoals bouwen, kappen en slopen een losse vergunning aanvragen. Daar kunnen wel nadelen aan zitten, bijvoorbeeld dat u de ene vergunning wel krijgt en de ander niet. Ook doorloopt u dan voor elke vergunning een aparte procedure. Zo veel mogelijk in één keer aanvragen bespaart vaak tijd en geld.

 

Met de invoering van de Wabo mag er eveneens meer zonder omgevingsvergunning (vergunningvrij) worden gebouwd. In de regels die hiervoor gelden speelt het gemeentelijke bestemmingsplan een belangrijke rol: waar het bestemmingsplan het toelaat, mag vergunningvrij worden gebouwd. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u wel of niet vergunningvrij mag bouwen.

 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning dienen de in te dienen stukken te voldoen aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning. Dit houdt oa. in dat ze moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat door de overheid opgestelde technische voorschriften waaraan een bouwwerk moet voldoen. De Gemeente toetst de tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning aan deze voorschriften. Wij zorgen er met onze bouwkundige kennis uiteraard voor dat uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

Naast het bouwbesluit wordt uw aanvraag getoetst aan het Bestemmingsplan, de Gemeentelijke Bouwverordening, de Welstandsnota en indien van toepassing de Monumentenverordening.